1996'dan beri güvenin adresi olmak ve her geçen yıl, güvenen insanlar yükselmemizi sağladı. Güvene dayalı sistem ile her zaman farkındalığın farkında olan, geçmişten gelen tecrübe, deneyim, ileri görüşlülük, yenilikçi ve sürekli bu azimle aidiyet kültürünü teşvik ediyoruz.
Türkiye'ye güveniyor ve Türkiye'yi seviyoruz.

1996’dan beri güvenin adresi olmak ve her geçen yıl, güvenen insanlar  yükselmemizi sağladı. Güvene dayalı sistem ile her zaman farkındalığın farkında olan, geçmişten gelen tecrübe, deneyim, ileri görüşlülük,yenilikçi  ve sürekli bu azimle aidiyet kültürünü teşvik ederiz.
Türkiye’ye güveniyor ve  Türkiye’yi seviyoruz.

VİZYON

“Yenilikçi ve özgün tasarruf modelleriyle uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir kurum olmak.”

MİSYON

“Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren elbirliği sistemimizi kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde yöneterek, müşterilerimizin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamak.”

1 – Hemen teslimat
2 – Faiz, vade farkı ve peşinat zorunluluğu yok
3 – Tüm yöntemlerimizde müşterilerimizin belirlediği rakamlara göre hizmet veririz.
4 – Müşterilerimiz toplam maliyette ve zamandan tasarruf eder.
5 – Gelir düzeyi ne olursa olsun, bizi tercih eden tüm müşterilerimiz konut-araç sahibi olacak. 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ve ilgili kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (ödemeler, borçlar, varlıklar), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, browser tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi), sesli ve görüntülü görüşmelerde veya şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler, teslimat ve programlarda yapılan çekimler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge ve görseller, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz, tarafından şirket faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile; kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı 3. taraflar ile, paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir. Ayrıca verileriniz operasyonel faaliyetlerimizi yürütmek için bulut hizmeti almış olduğumuz firmaların yurt içi ve yurt dışı sunucularında da işlenebilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Şirketimizce, şubelerimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya resmi kurumlardan edinebilmektedir.


KVKK’ nın 11. maddesi gereği haklarınız;

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konudabilgi isteme, Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme, Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

 

Müşteri Beyanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin ve teslimat ve programlarda elde edilen görsellerin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin ve şahsıma ait görsellerin gerek reklam gerekse sözleşmenin ifası amacıyla yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Unvan: EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mersis No: 0384070797600001
E-posta adresi: kvkk@ezogelinevim.com
KEP adresi: ezogelinevim@hs01.kep.tr
Fiziki Posta adresi: Binevler Mahallesi Şehit Emre Bakırcı Caddesi No: 33/1 Şahinbey 27070 GAZİANTEP
Veri Sorumlusu: EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  iletişim

  444 6 127
  bilgi@ezogelinevim.com
  Şubelerimiz

  Memnuniyet ve şikayetleriniz için

  musterimemnuniyeti@ezogelinevim.com

  KURUMSAL

  MERAK EDİLENLER

  YUKARI ÇIK